آئوریسم آئورت چیست؟

آنوریسم آئورت: قسمت اول

آنوریسم آئورت، که درواقع گشادشدگی بخشی ازشریان آئورت است، می تواندقسمتهای مختلف شریان آئورت رادرگیرنماید.