قلب و دستگاه گردش خون: قسمت ششم

قلب و دستگاه گردش خون: درمان هدفدار مبتلایان به هیپرتونی و همچنین پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی، فرضیه همبستگی بین میزان فشار خون و مصرف لینولئیک اسید را مورد پشتیبانی قرار می دهد.