درمان واریس دریزد

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت ششم

قلب و دستگاه گردش خون: درمان هدفدار مبتلایان به هیپرتونی و همچنین پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی، فرضیه همبستگی بین میزان فشار خون و مصرف لینولئیک اسید را مورد پشتیبانی قرار می دهد.   علاوه بر این ثابت گردید که بین غلظت لینولئیک اسید بافت چربی و فشار خون بالا رابطه منفی استوار می‌باشد. دانشمندان فنلاندی …

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت ششم ادامه »

فشار خون بالا

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت چهارم

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت چهارم افزودن شکر به غذا بنا به دلخواه بیماران مجاز است. تجویز ترکیبات پلی ویتامینی در صورت پیروی دراز مدت از روش بالا ضروری به نظر می رسد انرژی غذای مذکور حدود ۲۰۰۰ کیلو کالری (۸/۳۶ مگاژول) در روز می باشد.

فشارخون بالا

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت سوم

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت سوم بیماران بایستی از چگونگی کار کرد با این گونه نمک های طبی آگاهی کافی داشته باشند زیرا رسیدن به طعم دلچسب مستلزم مصرف میزان معینی از این نوع نمک ها است استفاده بی رویه از نمک های طبی عموماً طعم غذا را ناخوشایند می نمایند.