نارسایی قلب

علایم نارسایی قلب: قسمت چهارم

علایم نارسایی قلب: علایم مربوط به نارسایی قلب چپ: بیماران دارای نارسایی قلب چپ جبران نشده معمولا دچار تندنفس زدن، رنگ پریدگی، کبودی و عرق ریختن زیادتر از معمول هستند.