مرکز واریس اصفهان

انقباض عروق محیطی بعنوان یک مکانیسم دفاعی بدن درنارسایی قلب:

انقباض عروق محیطی بعنوان یک مکانیسم دفاعی بدن در نارسایی قلب: انقباض محیطی شریانچه ها و ورید های کوچک که غالبا توسط فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم رنین آنژیوتانسین تنظیم می گردد در واقع یک مکانیسم جبرانی مهم در نارسایی قلب است که هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی دارد.