لیزرواریس دریزد

فشار خون بالا

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت چهارم

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت چهارم افزودن شکر به غذا بنا به دلخواه بیماران مجاز است. تجویز ترکیبات پلی ویتامینی در صورت پیروی دراز مدت از روش بالا ضروری به نظر می رسد انرژی غذای مذکور حدود ۲۰۰۰ کیلو کالری (۸/۳۶ مگاژول) در روز می باشد.

فشارخون بالا

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت سوم

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت سوم بیماران بایستی از چگونگی کار کرد با این گونه نمک های طبی آگاهی کافی داشته باشند زیرا رسیدن به طعم دلچسب مستلزم مصرف میزان معینی از این نوع نمک ها است استفاده بی رویه از نمک های طبی عموماً طعم غذا را ناخوشایند می نمایند.