میوکارد

پریکاردیت

پریکاردیت (التهاب پرده اطراف قلب)

پریکاردیت (التهاب پرده اطراف قلب) پریکاردیت حاد و تجمع مایع، عمومابه درمان با دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی جواب می‌دهد. در صورت بروز تامپوناد، پریکاردیوسنتز و تخلیه مایع و باقی گذاشتن لوله در داخل فضای پریکارد کمک کننده است.

پاراسیستول

پاراسیستول یکی از انواع اریتمی های قلب، پاراسیستول است. پاراسیستول ناشی از حالت خودکاری غیرطبیعی در قلب است. در این حالت یک ضربانساز نابجای دهلیزی یا بطنی که به طور مرتب ایمپالس صادر می کند از تاثیر ریتم اصلی قلب (به علت بلوک ورود این ریتم به ناحیه ی دارای خودکاری غیر طبیعی) در امان …

پاراسیستول ادامه »

بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان

قدرت انقباضی قلب (وضعیت اینوتروپیک قلب):

قدرت انقباضی قلب (وضعیت اینوتروپیک قلب): تغییر در فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک قلب، بخش اصلی تنظیم کوتاه مدت. وضعیت انقباصی در قلب طبیعی را تشکیل می دهد و همچنین باعث افزایش ضربان قلب وتون وریدی میشود .بر خلاف مکانیسم فرانک-استارلینگ افزایش در نیرو و سرعت انقباض بدون هیچ افزایشی در طول رشته انجام می گردد. …

قدرت انقباضی قلب (وضعیت اینوتروپیک قلب): ادامه »