بهترین دکتر قلب اصفهان

وضعیت انرژی و تامین انرژی قلب در نارسائی قلب:

وضعیت انرژی و تامین انرژی قلب در نارسائی قلب: قلب برای فراهم کردن انرژی مورد نیاز خود به متابولیسم هوازی وابسته می باشد و قسمت عمده ی این انرژی برای انقباض مصرف می شود. شاخص های اصلی تعیین کننده ی میزان مصرف اکسیژن قلب عبارتند از: ضربان قلب، فشاربطنی، حجم، کار بطنی، کشش دیواره و …

وضعیت انرژی و تامین انرژی قلب در نارسائی قلب: ادامه »