پاراسیستول

پاراسیستول یکی از انواع اریتمی های قلب، پاراسیستول است. پاراسیستول ناشی از حالت خودکاری غیرطبیعی در قلب است. در این حالت یک ضربانساز نابجای دهلیزی یا بطنی که به طور مرتب ایمپالس صادر می کند از تاثیر ریتم اصلی قلب (به علت بلوک ورود این ریتم به ناحیه ی دارای خودکاری غیر طبیعی) در امان …

پاراسیستول ادامه »