پریکاردیت

پریکاردیت (التهاب پرده اطراف قلب)

پریکاردیت (التهاب پرده اطراف قلب) پریکاردیت حاد و تجمع مایع، عمومابه درمان با دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی جواب می‌دهد. در صورت بروز تامپوناد، پریکاردیوسنتز و تخلیه مایع و باقی گذاشتن لوله در داخل فضای پریکارد کمک کننده است.